Funded                      bRIDGE                            Zavod

Glas učenca – most do učenja

V tuji literaturi je ‘glas učenca’ opredeljen kot možnost za večjo soudeležbo učenca v procesu učenja oz. priložnost, s katero lahko učence opolnomočimo za smiselno vključevanje in sodelovanje v procesu krepitve odnosov v šoli. Omogoča spodbujanje njihove zavzetosti za učenje ter izboljševanje odnosov med učiteljem in učencem. Z zagotavljanjem različnih priložnosti za večjo participacijo vseh učencev spodbujamo njihovo medsebojno povezovanje, in jih opolnomočamo za aktivno državljanstvo.

Vzgoja in izobraževanje temeljita na trihotomiji – delitvi na tri področja: usvajanje oz. pridobivanje znanja, razvijanje učenčeve osebnosti in priprava na aktivno vključevanje v družbo. Praksa kaže, da večina šol nima težav s področjem pridobivanja znanja. Zahtevnejši pa sta področji razvijanja učenčeve osebnosti in priprave na aktivno vključitev v družbo. Kljub obsežni literaturi, ki se ukvarja z vprašanjem, kako omogočiti sodelovanje, ki bi spodbujalo aktivno vlogo učencev pri odločitvah, povezanih z njihovim učenjem, izkušnje iz prakse kažejo, da se to v razredih zgodi le izjemoma. Redki so namreč dokazi, ki bi govorili o večji razširjenosti prizadevanj šol za razvijanje oblik partnerstva med učencem in učiteljem, ki temeljijo na demokratičnem sodelovanju ter medsebojnem spoštovanju.

V projektu Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) bomo razvijali različne modele partnerskega sodelovanja učitelja z učenci, ki bodo zagotavljali priložnosti za njihovo aktivno udeležbo in razvijanje njihovih spretnosti ter odnosov, ki jih bodo potrebovali kot odgovorni državljani. S pomočjo formativnega spremljanja bomo razvijali, preizkušali in izvajali poučevalno prakso, ki spodbuja učenčevo aktivno vlogo v procesu učenja. S stalnim strokovnim spopolnjevanjem učiteljev in drugimi pobudami bodo učitelji dobili podporo pri izgrajevanju partnerstva z učenci, ki bo zagotavljalo uresničevanje njihovih potencialov za enakovredno partnerstvo v družbi.

V projekt bo predvidoma vključenih 15 šol iz petih evropskih držav (Madžarska, Nizozemska, Škotska, Irska in Slovenija). Vsi partnerji bodo delali s šolami na nacionalni ravni. Rezultati vseh sodelujočih držav bodo prosto dostopni na platformi za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+.

V projektu BRIDGE bomo razvili različne modele partnerskega sodelovanja učiteljev z učenci za sistematično širjenje in krepitev učenčeve angažiranosti in sodelovanja. To bo pripomoglo k izboljševanju odnosa učitelj – učenec v razredu. Na spletni strani bodo v ‘skrinjici’ zbrana in dostopna praktična orodja, ki bodo preizkušena v praksi in ovrednotena na lokalnih, nacionalnih ter mednarodnih usposabljanjih in konferencah. Na konferencah projekta BRIDGE (treh mednarodnih in eni nacionalni) bodo na okroglih mizah predstavljene tudi neposredne izkušnje učencev.

Projekt ne povezuje le učence in učitelje, pač pa tudi naša dosedanja in bodoča skupna prizadevanja za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja. Mladi bodo pridobili večjo samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, veščine vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju bodo razvijali lastne samoregulacijske zmožnosti. Učitelji bodo poglabljali metode poučevanja, ki bodo učencem omogočale učinkovito učenje in se hkrati izpopolnjevali za delo v partnerstvu z učenci. Z razumevanjem in uporabo modelov ter orodij in s stalnim strokovnim usposabljanjem se bo postopno izboljševala kultura učenja in poučevanja. Učenci bodo prevzemali aktivno vlogo pri odločitvah, ki bodo vplivale na njihovo učenje in posledično na možnosti učinkovitega vključevanja v družbo.

 

CILJI PROJEKTA:

  • Razvijati razumevanje temeljnih principov in strategij formativnega spremljanja ter njihovega uvajanja v prakso.
  • Domisliti, izvajati in reflektirati dobro poučevalno prakso, ki z izgrajevanjem mostov med učenci ter učitelji podpira prevzemanje aktivne vloge vseh učencev pri njihovem učenju.
  • Spodbujati učiteljevo zavzetost in zmožnost za delo v partnerstvu z učenci v podporo njihovemu učenju.
  • Podpirati prevzemanje odgovornejše vloge učenca za njegove učne dosežke in večjo zavzetost za učenje.

Razvijati modele partnerstva med učitelji in učenci, ki temeljijo na demokratičnem sodelovanju in medsebojnem spoštovanju, z namenom da bodo učenci lahko v polnosti uresničili svoje potenciale.

(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)